Pravila in splošni pogoji uporabe spletne platforme  

www.rentplanet.si 

1.člen 

O splošnih pogojih 

S spletnim portalom »www.rentplanet.si« upravlja družba Poslovno svetovanje Bojana Stevović s.p., Vodovodna ulica 13, 6240 Kozina, Matična številka: 9313664000, Davčna številka: 92024793 (v nadaljevanju Platforma), in sicer z namenom omogočati posredniški sistem med najemodajalci in najemojemalci  na način, da se navedeni lažje najdejo. 

Vsebina Splošnih pogojev uporabe Platforme (v nadaljevanju Splošni pogoji) se nanaša na vse oblike uporabe vsebin in storitev na Platformi, na mobilnih aplikacijah te platforme ali drugih aplikacijah te platforme in s tem povezanimi storitvami ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med upravljalcem ter uporabniki spletne strani Platforme. 

Splošni pogoji spletnega portala »www.rentplanet.si« so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). 

Vsak Uporabnik se mora strinjati z v nadaljevanju navedenimi pravili uporabe. Sprejem teh pravil je pogoj za uporabo Platforme. 

2. člen 

Uporabljeni pojmi 

Lastnik: Poslovno svetovanje Bojana Stevović s.p., Vodovodna ulica 13, 6240 Kozina, Matična številka: 9313664000, Davčna številka: 92024793 

Platforma: platforma »www.rentplanet.si«, ki je namenjena uporabi najemodajalcev in najemojemalcev ter nudenju stičišča njihove ponudbe in povpraševanja po vseh predmetih ali storitvah, ki so v skladu s slovensko zakonodajo in v skladu s temi Splošnimi pogoji lahko predmet pravnega prometa. 

Upravljalec platforme: Lastnik 

Najemodajalci: fizične ali pravne osebe, ki oddajajo v najem predmete ali storitve. 

Najemojemalci: fizične ali pravne osebe, ki želijo predmete ali storitve vzeti v najem. 

Uporabniki: Najemodajalci in Najemojemalci  

Vsebine: Oglasi ponudb  predmetov ali storitev, ki jih Najemodajalci na Platformi ponujajo v najem in povpraševanja po predmetih ali storitvah, ki bi jih Najemojemalci vzeli v najem 

3. člen 

Uporaba in zlonamerno ravnanje 

Kakršnakoli uporaba Platforme, ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila platformi, tehnični opremi ali Lastniku, ni dovoljena. Upravljalec si pridržuje pravico nemudoma odstraniti s seznama Uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali Platformi ali drugim Uporabnikom. 

4. člen 

Splošni pogoji 

 1. Odgovornost Uporabnika je, da ob vsaki oddaji oglasa ali najemu predmeta oziroma storitve na spletni strani preveri spremembe v Splošnih pogojih, ker se ta pravila občasno posodabljajo in spreminjajo. Nadaljnja uporaba Platforme pomeni, da se Uporabnik strinja s pogoji uporabe in spremembami. Za Uporabnike, ki oglase oddajo in ki sklenejo pogodbo z Najemodajalcem oziroma Najemojemalcem, predstavljajo ta pravila sestavni del pogodbenih določil.  

 1. Upravljavec ne zagotavlja in ne more zagotavljati, da se bodo vsi Uporabniki v celoti držali Splošnih pogojev. Uporabniki Platforme soglašajo in se strinjajo, da ne Lastnik ne Platforma ne Upravljavec niso odškodninsko odgovorni za škodo, ki bi nastala Uporabniku zaradi nespoštovanja Splošnih pravil s strani drugih Uporabnikov. Sankcija za kršitev teh Splošnih pogojev je izbris profila uporabnika – kršitelja in vseh njegovih objav ter prepoved ponovne registracije in nadaljnje uporabe Platforme. Uporabnik – kršitelj odškodninsko odgovarja po pravilih civilnega prava za povzročeno škodo drugemu Uporabniku ali Platformi oziroma Lastniku. 

 1. Platforma predstavlja posredniški sistem med Najemodajalci in Najemojemalci. Platforma posreduje na način, ki omogoča, da se Uporabniki lažje in hitreje najdejo. 

 1. Upravljavec sam ne oddaja objavljenih predmetov na tej spletni strani, temveč izključno omogoča svojim Uporabnikom, da lahko objavijo oglase na Platformi. Upravljavec se načeloma ne vmešava v transakcijo med Najemodajalcem in Najemojemalcem, ki pod pogoji objavljenimi na tej spletni strani stopita v najemno razmerje. Prav tako upravljavec načeloma ne izvaja kontrole nad objavljenimi izdelki in tako ne zagotavlja kvalitete, varnosti, legalnosti in pravilnosti ter točnosti navedb njenih Uporabnikov. Tako ne Platforma ne Upravljavec ne odgovarjajo za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za vsebino oglasa, opis v oglasu, slike v oglasih in ostale podatke je izključno odgovoren Uporabnik, ki je ta oglas oddal. Si bo pa Upravljavec po svojih najboljših močeh prizadeval nad oglasi vršiti nadzor ter poskrbeti za kvaliteto objavljenih oglasov.   

 1. Uporabnik se s sprejemom teh pogojev zavezuje, da jih bo upošteval in ravnal skladno z njimi. Uporaba napačnih podatkov in izdajanje za drugo osebo je kaznivo in bo imetnik spletne strani vse take primere prijavil pristojnim organom pregona. 

 1. Uporabniki s potrditvijo teh pravil in pogojev uporabe izrecno soglašajo, da Upravljavec ni odgovoren za resničnost vsebine objavljenih ponudb in povpraševanj v oglasih, niti za vsebino obveznosti, ki za pogodbene stranke izvirajo iz sklenjenega najemnega razmerje, ki nastane na podlagi ponudb oziroma oglasov, ki so objavljeni na Platformi. 

 1. Uporabnik, ki sprejme ta pravila, dovoljuje nadaljnjo uporabo in obdelavo danih osebnih podatkov za delovanje spletne strani in pošiljanje elektronske pošte v skladu s točko 25. teh pravil, Upravljavec pa se zavezuje, da bo podatke uporabljal samo za stvari, za katere so bili pridobljeni. 

 1. Upravljavec si pridržuje pravico, da neaktivne Uporabnike izbriše. Kot neaktivni uporabniki se štejejo tisti, ki ne uporabljajo svojega profila več kot 2 leti.  

 1. Na Platformi je prepovedano objavljanje oglasov, preko katerih se bi nudilo delo ali zaposlovalo na črno, kot je določeno v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v nadaljevanju ZPDCZ-1). Uporabnik se z oddajo oglasa zavezuje, da bo ravnal v skladu z določbami ZPDCZ-1: poskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti. Platforma si pridržuje pravico, da oglasa, iz katerega bi lahko izhajalo, da gre za zaposlovanje na črno, ne bo objavila, in v primeru, da bi pristojni organi pregona zahtevali posredovanje podatkov o naročniku oglasa, le-te podatke tudi posredovala.

 2. Na Platformi je prepovedno v najem ponujati oziroma povpraševati po najemu sledečih predmetov: 

  1. Živali 
  2. Zdravila 

  1. Strelno orožje in strelivo 

  1. Pirotehnična sredstva 

  1. Ukradene predmete 

  1. Ilegalno lastništvo 

  1. Predmeti, ki so bili v stiku s s krvjo, slino, ostali telesnimi tekočinami ali spolnimi organi 

  1. Predmete, ki neposredno ali posredno promovirajo alkohol 

  1. Predmete s pornografsko, pedofilsko ali nasilno vsebino 

  1. Predmeti, ki spodbujajo diskriminacijo, nasilje, ksenofobijo, anti-semitizem oziroma rasno nestrpnost 

  1. Predmeti, ki so v sporu z intelektualnim oziroma avtorskim pravom 

  1. Uradne dokumente 

  1. Ilegalne kopije 

  1. Vojaško opremo in vojaške naprave 

  1. Eksplozivna sredstva 

  1. Ponarejene dokumente 

  1. Ponarejen denar in ponarejene znamke 

  1. Uradne uniforme in značke 

  1. Osebne podatke 

  1. Predmete, ki vsebujejo sporočila, ki so nespoštljiva 

  1. Rastline, ki so prepovedane za prodajo v Sloveniji 

  1. Nevarni ali ilegalni predmeti 

  1. Spodnje perilo 

  1. Nevarne in prepovedane predmete 

  1. Tobačni izdelki 

  1. Uniformo, znake ali emblemi, ki ponazarjajo organizacijo ljudi, ki je bila kriva za zločine nad človeštvom 

5. člen

Ko Uporabnik izrazi povpraševanje do nekega oglasa, ki ponuja nek predmet oziroma storitev, se med najemodajalcem in najemojemalcem vzpostavi obligacijsko razmerje, kar pomeni, da se vsa neskladja in spori, ki izhajajo iz tega razmerja, rešujejo skladno s pravili obligacijskega prava (Obligacijski zakonik in druga veljavna zakonodaja) in izključno med Najemodajalcem in Najemojemalcem. Platforma ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru neskladja ali spora med strankama najemnega razmerja. 

 1. Uporabniki se zavezujejo, da so vsi navedeni vsebinski podatki in slike v oglasih resnični in da ne bodo oglaševali ponarejenega ali ukradenega blaga. Prepovedano je tudi oglaševanje blaga ali storitev, ki so po Ustavi Republike Slovenije, zakonih in drugih podzakonskih predpisih prepovedani. V primeru suma storitve kaznivega dejanja je dolžna Platforma posredovati podatke pristojnim organom. Uporabniki ne smejo oglaševati predmetov ali storitev, če bi s tem kršili avtorske ali sorodne pravice po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP). Kot primer je prepovedano oddajanje filmov za katere uporabnik nima dovoljenja. 

 1. Uporabnik mora zagotoviti, da uporablja v oglasih izključno slovenski jezik. Oglas v tujem jeziku lahko Platforma izbriše. 

 1. Oglas lahko objavi samo Uporabnik, ki je lastnik predmeta ali ima dovoljenje lastnika predmeta oziroma je izvajalec ali ima dovoljenje izvajalca storitve, ki bo predmet najema.  Objava oglasa v nasprotju s tem določilom je prepovedana.  

 1. Uporabnik mora v oglas vpisovati samo resnične specifikacije predmeta oziroma storitve, katerega oddaja. Prepovedano je oglaševati predmete ali storitve, ki niso preko tega oglasa na voljo za najem oziroma uporabo. Uporabniki ne smejo objavljati povezav na zunanje spletne strani brez dovoljenja Upravljavca. Take povezave bo Upravljavec avtomatsko odstranil. 

 1. Vsak predmet ali storitev, ki se oddaja, lahko vsebuje samo slike na katerih je razviden predmet, ki se oddaja ali predstavljajo storitev. Uporaba logotipov ali pasic na tem mestu je prepovedana.  

 1. Spletne povezave v oglasu so dovoljene le na dodatni opis predmeta. Prepovedane so povezave na strani, ki oglašujejo druge izdelke oziroma storitve. Povezave na konkurenčne strani spletne Platformi so prepovedane. Platforma oziroma njen Upravljavec si pridržujeta pravico, da presodita katere povezave se dovoli oziroma katere prepove oziroma ne dopusti v skladu s tem členom. Poleg tega v oglasu v naslovu, podnaslovu, in opisu ni dovoljeno vpisovati podatkov podjetja saj je za to namenjeno drugo polje (naziv, naslov, telefon, spletna stran, e-mail…). 

 1. Prepovedani so seznami ali liste produktov v enem samem oglasu. Pod en oglas se lahko vpiše samo en predmet oziroma storitev, v primeru, da ta ne predstavlja kompleta. Primer: lahko se oddaja računalnik z računalniškim monitorjem, miško in tipkovnico. Ni pa dovoljeno oddajati v enem oglasu računalnika in kosilnice. 

 1. Oglas predmeta oziroma storitev se lahko uvrsti samo pod eno kategorijo kot en oglas, ki mora biti vsebinsko smiseln z oglasom. 

 1. V naslov oglasa mora uporabnik vpisati predmet oziroma storitev, ki jo oddaja. Prepovedano je vpisati v naslov imena drugih spletnih strani ali več enakih znakov zapored. Primer: *** 

 1. Prepovedani so oglasi, ki napeljujejo ali vabijo k sodelovanju v raznih mrežnih marketingih, piramidnih igrah in različnih igrah na srečo, ki so v skladu z veljavnimi predpisi prepovedani. 

 1. Platforma oziroma njen Upravljavec si pridržujeta pravico, da v primeru neskladja s pravili uporabe oziroma zakonskimi pravili oglasa ne objavi oziroma že objavljen oglas izbriše. Uporabnike, ki kršijo ta pravila oziroma na kakršenkoli drug način škodujejo delovanju spletne strani, pa na podlagi upravljavčeve presoje lahko zbriše in prepreči nadaljnjo uporabo Platforme 

 1. Vsak Uporabnik se obvezuje, da bo skrbel za svoje geslo in uporabniško ime ter da bo geslo iz varnostnih razlogov vsake toliko časa zamenjal. Platforma ne odgovarja za primere zlorabe gesel, bo pa v primeru, ko bo obveščena s strani Uporabnika o takem dejanju, ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da v primeru, če je bilo geslo dokazano zlorabljeno, ne odgovarja za kakršnokoli zlorabljeno ponudbo, povpraševanje ali kakršnekoli druge izjave pod zlorabljenim geslom, te pa ne štejejo pod izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov. 

 1. Z objavo vsakega oglasa Platformi se Uporabnik zavezuje, da bo redno in vestno odgovarjal na povpraševanja drugih Uporabnikov (preko elektronske pošte ali telefona). Vsak Uporabnik mora imeti delujoč elektronski naslov (e-mail), katerega redno pregleduje in na katerem odgovarja na elektronsko pošto. 

 1. Uporabnik se strinja z občasnim prejemom elektronskih sporočil s strani Platforme z namenom delovanja Platforme ali obveščanja o novostih. Platforma si pridržuje pravico, da občasno pošlje sporočilo, ki bi vsebovalo reklamno sporočilo. Uporabnik pa lahko kadarkoli pisno zahteva, da Platforma preneha trajno ali začasno pošiljati sporočila na njegov elektronski naslov ali uporabljati njegove osebe podatke za te namene. Za odjavo od prejemanja elektronskih sporočil mora Uporabnik iz svojega elektronskega naslova poslati elektronsko pošto z uporabniškim imenom in zahtevo na elektronski naslov: [email protected]. Upravljalec se zavezuje, da osebnih podatkov in elektronskega naslova ne bo posredoval naprej, razen če je to potrebno za namen delovanja spletne strani. 

 1. Uporabniki na spletni strani vnesejo osebne podatke izključno, da bi jih lahko drugi Uporabniki kontaktirali z namenom povpraševanja po oglasu. Vsakršna uporaba kontaktnih podatkov v namene oglaševanja kakšnega izdelka ali storitve je prepovedana. Prepovedana je tudi uporaba elektronskih naslovov v namene pošiljanja nezaželene pošte. 

 1. Upravljavec bo po potrebi spreminjal funkcionalnost spletne strani in po potrebi kategorije, kar lahko povzroči premik oglasa v podkategorije oziroma način, kako bo oseba lahko dostopala do oglasa. Spletna stran ne jamči, da bo hranila oglase po preteku dogovorjenega roka. 

 1. Vse cene, ki jih uporabniki objavijo na spletni strani, so izražene v evrih (€). V samem oglasu pa more biti jasno razvidno, če je ta cena z DDV ali brez. V primeru, da se cena na dan razlikuje v kolikor se najame za daljše obdobje je potrebno to jasno obrazložiti v samem oglasu. V polje za ceno na dan je potrebno napisati dejansko dnevno ceno, ko se najame samo za en dan in ne cena na dan, če se najame za daljše obdobje. V primeru, da se cena sezonsko spreminja mora le-to biti jasno razloženo. 

 1. Vsak uporabnik odgovarja sam za vse podatke o predmetu ponudbe oziroma povpraševanja, ki jih je objavil na spletni strani www.rentplanet.si. Upravljavec spletne strani ali njeni imetnik za njihovo resničnost ne jamčita. Spletna stran www.rentplanet.si vsebuje povezave na druge spletne strani, za katerih vsebino ne odgovarja, saj so te strani popolnoma neodvisne od spletne strani www.rentplanet.si.

 2. Cena in vsi ostali stroški najema so opredeljeni v povzetku naročila, ki ga obe vključujoči strani prejemata na svoj kontakti e-poštni naslov in na spletni strani predmeta. Platforma priporoča, da se Uporabniki ob oddaji naročila in s tem sklenitvijo najemnega razmerja dogovorite še o specifičnih najemnih pogojih, urah prevzema in vračila, načinu dostave ter načinu vzdrževanja opreme.

 3. Lastnik oziroma imetnik, ki ima pravico predmet uporabljati oziroma z njim razpolagati, se lahko prosto odloči s kom, če sploh s kom, se bo spustil v najemno razmerje. V vsakem primeru pa, ko lastnik sprejme rezervacijo predmeta se zavezuje skupaj z najemnikom, da je dogovor obvezujoč.

6. člen 

Registracija uporabniškega računa 

 1. V primeru da hoče Uporabnik oddati oglas, se je dolžan predhodno registrirati na povezavi: https://rentplanet.si/prijava in pri tem izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. V postopku registracije mora Uporabnik opraviti tudi test identifikacije z osebnim dokumentom, vse z namenom preverjanja resnične identitete Uporabnikov. Navedeno ne odvezuje Uporabnikov posebne previdnosti pri sklepanju najemne pogodbe na spletu. 

 1. Registracija uporabniškega računa na Platformi je za Uporabnika brezplačna. Za registracijo uporabniškega računa ter za objavo Vsebin na Platformi mora biti Uporabnik (fizična oseba) ali zakoniti zastopnik Uporabnika (prava oseba) star vsaj 18 let. 

 1. Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov. 

 1. Vsak registriran Uporabnik ob registraciji določi svoje uporabniško ime in geslo. Geslo je skrito in je znano le Uporabniku. Uporabnik je dolžan čuvati svoje geslo in vnesti verodostojne podatke, tako da bo v njegovem imenu nastopal le on ali pooblaščena oseba. 

 1. Registrirani profil uporabnika je vezan na Uporabnika, ki ga je registriral, in se ne sme prenašati na drugo osebo. 

 1. Uporabnik se zavezuje, da bo vsako spremembo osebnih podatkov osvežil na spletni strani najkasneje v osmih dneh po nastanku spremembe. 

 1. Uporabnik zagotavlja, da bo uporabil veljaven elektronski naslov (e-mail), katerega bo redno pregledoval in preko katerega bo vestno odgovarjal Upravljavcu in ostalim Uporabnikom, ta elektronski naslov pa bo služil tudi kot unikaten način poleg uporabniškega imena za identificiranje na strani. 

7. člen  

Avtorske pravice 

 1. Vse pravice, ki izhajajo ali so v zvezi s Platformo, kot na primer, vendar ne omejeno na spletno stran Platforme, aplikacijski programski vmesnik (API), vse vsebine na Platformi ustvarjene s strani Lastnika ali njegovih zaposlenih ali sodelavcev, storitve, ki jih nudi Platformi, sedanje in bodoče aplikacije na Platformi, logotipi, kode, so last oziroma pripadajo Lastniku in so zaščitene z avtorskim pravom, zaradi česar je poseganje vanje ali njihovo razmnoževanje ali uporaba na drugih spletnih mestih prepovedana v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), razen za Vsebine Ponudnikov, pri čemer veljajo ista določila ZASP. 

 1. Vsebina Platforme t.i. besedila, slike, grafike, postavitve so avtorske pravice Lastnika in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij. Platforma ter produkti v njegovem portfoliu so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, uporaba teh pravic brez predhodnega izrecnega dovoljenja Lastnika je nedovoljena. 

 1. Objavljene Vsebine Uporabnikov in vsa njihova intelektualna lastnina je last Uporabnika. Vse pravice, ki izhajajo ali obstajajo v zvezi z Vsebinami Uporabnika, ki so objavljene na Platformi, so last oziroma pripadajo Uporabniku in so zaščitene z avtorskim pravom, zaradi česar je poseganje vanje ali njihovo razmnoževanje ali uporaba na drugih spletnih mestih prepovedana v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).  

 1. Uporabnik z oddajo oglasa na tej spletni strani zagotavlja, da ima vse potrebne avtorske oziroma druge sorodne pravice, ki so potrebne za oddajo predmetov (video, teksta, slike…), objavljenih na Platformi. Prav tako Uporabnik zagotavlja, da ima vsa potrebna dovoljenja za kopiranje, reprodukcijo ali kakršna koli druga dovoljenja povezana z avtorskimi pravicami. 

 1. Za vse oglase, vključno s fotografijami, ki so objavljene na Platformi, Uporabnik potrjuje, da se lahko objavijo v oglasne namene tudi v drugih medijih. V primeru, da se oglasi objavijo v drugih medijih, Platforma ne bo objavila osebnih podatkov Uporabnika, temveč le vsebino oglasa in povezavo do le-tega oglasa na spletni strani Platforme. 

8. člen 

Omejitev odgovornosti 

 1. Upravljavec si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje Platforme, za ažurnost in točnost vsebin in vzpostavitev delovanja Platforme v primeru izpada delovanja. Vsebina in funkcionalnost Platforme so ponujene »takšne kot so«, brez kakršnikoli drugih jamstev. Upravljavec in Lastnik ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi lahko nastali zaradi prekinitve dostopa, ne objave ali izbrisa oglasa ali napak v delovanju sistema, kot tudi ne jamčijo za uspeh najema preko Platforme. V nobenem primeru Lastnik ali Upravljavec nista odgovorna za kakršnokoli škodo nastalo zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe Platforme niti ne odgovarjata za izgubo dobička, izgubo podatkov, računalniške napake, izgubo dobrega imena, poslov ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. 

 1. Uporabniki vsebine na Platformi uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da Platforme ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi. 

 1. Platforma, Lastnik ali Upravljalec ne presojajo Vsebin Uporabnikov in ne odgovarjajo za točnost, resničnost, pravilnost, primernost, ažurnost, aktualnost, strokovnost, preverjenost ipd. Vsebin, ki so jih na Platformi objavili Uporabniki.  Vse informacije, ki so objavljene ali posredovane Uporabnikom, so informativne narave. Za njihovo točnost Lastnik ne jamči ali odgovarja. Lastnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo pravnim ali fizičnim osebam, ki je bila povzročena zaradi uporabe informacij in/ali Vsebin na Platformi. 

 1. Platforma, Lastnik ali Upravljalec tudi ne odgovarjajo za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi Uporabnikov zaradi uporabe Platforme. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus, itd.) pred dostopom do in tekom uporabe Platforme. 

 1. Platforma lahko na spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom Lastnika oziroma Upravljalca. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb, Platforma ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti.  

 1. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.  

9. člen  

Varovanje osebnih podatkov 

 1. S to Politiko zasebnosti se določa pravice in obveznosti Uporabnikov Portala, pri čemer je pomembno to, da Portal spoštuje in varuje vse pridobljene osebne podatke Uporabnikov skladno z veljavno zakonodajo in se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki, pridobljeni preko ali z uporabo Portala, skrbno varovani ter uporabljeni izključno za namen, za katerega so bili posredovani. Politika zasebnosti je del Pogojev uporabe, Portal si pridržuje pravico do spremembe le-te kadarkoli. Upravljalca z osebnimi podatki zavezuje Politika in Zakon, ki sta veljavna v trenutku obiska ali uporabe Portala. 

 1. Upravljalec portala se zavezuje, da bo ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in za zagotavljanje pravic posameznikov, kot jih določa Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES[1] (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov) in vsakokrat veljaven zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

 1.  Obdelava osebnih podatkov s strani Portala je v skladu s Politiko zasebnosti, ločen dokument, sestavni del teh Pogojev. 

10. člen 

Kršitve in izbris Uporabnika 

 1. Upravljavec si pridržuje pravico, da Uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo Platforme iz kakršnihkoli tehtnih razlogov, zlasti pa iz naslednjih: 

 1. kršenje pravil in pogojev uporabe ali kakršnihkoli drugih pravil spletne strani www.rentplanet.si 

 1. objavljanje neresničnih oglasov (ponudb in povpraševanj), 

 1. objavljanje zaupnih ali žaljivih vsebin, 

 1. oddajanje, kopiranje in distribuiranje avtorsko zaščitenih del brez dovoljen imetnika avtorskih oziroma drugih sorodnih pravic, 

 1. uporabljanja spletne strani z namenom širjenja nezaželene pošte, 

 1. oglaševanja oziroma ponujanja dela na črno in vseh oblik nelegalnega zaposlovanja. 

11. člen 

Končna določila 

Lastnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila, spremeni Splošne pogoje. O vsaki spremembi Splošnih pogojev, bo Lastnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava Splošnih pogojev na spletni strani Portala. Šteje se, da se Uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če še naprej uporablja predmetni Portal. 

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.